ÚVOD
PROJEKTY
REALIZACE
O NÁS
KONTAKT
E-SHOP
KARIÉRA

Zásady zpracování
osobních údajů

Základní ustanovení
Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Cílem těchto zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů a jejich ochraně v souvislosti s obchodní činností společnosti FURNITA s.r.o., se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 175 45 587, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 372963 (dále jen Správce).Tyto zásady zpracování osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Společnosti, zájemců o služby Společnosti a návštěvníků webových stránek provozovaných Společností, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Společnosti.

Správce osobních údajů a subjekt údajů
Správcem osobních údajů je společnost FURNITA s.r.o., se sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 175 45 587, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 372963 (dále jen Správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na elektronickou adresu Správce info@furnita.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjektem údajů je fyzická osoba, která Správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o pronájmu obytných přívěsů, smlouvy o poskytnutí služeb autoservisu, uzavřené se Správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci poptávky k rezervaci či přihlášení k odběru novinek prostřednictvím emailu zasílaných Správcem.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je Správce získá z jiných zdrojů (např. při uzavírání nájemní smlouvy).

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. S ohledem na charakter služeb poskytovaných Správcem v rámci jeho obchodní činnosti fyzickým i právnickým osobám, nelze rozsah osobních údajů zpracovávaných Správcem jednoznačně vymezit. Jedná se např. o: akademický titul, jméno, příjmení, název právnické osoby, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo osoby, trvalé bydliště, sídlo, e-mail, telefonní číslo, pohlaví, místo a okres narození, registrační značka a VIN motorového vozidla subjektu údajů, údaje o řidičském oprávnění, apod.

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Správcem (pronájem obytných přívěsů, poskytování služeb autoservisu), účetní evidence Správce, plnění zákonných povinností Správce, ochrany oprávněných zájmů Správce, zařazení do databáze Správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb Správce), včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Obchodní sdělení Správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek nebo v případě, že Správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek odhlásit pomocí odkazu v zaslaném emailu.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů, plnění zákonných povinností Správce a ochrana oprávněných zájmů Správce, případně souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů v případě přihlášení se k odběru novinek.

Doba zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění stanoveného účelu a dále po dobu pěti let od odpadnutí stanoveného účelu, nebo zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona nebo jiných zákonných norem nebo předpisů delší archivační lhůta.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Jestliže subjekt údajů udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na elektronickou adresu info@furnita.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům
K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce a jeho zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání mlčenlivostí dle platných právních předpisů (např. účetní, správce IT systému).

Prokazování totožnosti subjektů údajů
Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
V případě, že bude Správce údajů zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu Společnosti, má Subjekt údajů právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@furnita.cz. Pokud takovou námitku Subjekt údajů podá, nebude moci Správce osobní údaje Subjektu údajů nadále zpracovávat, dokud neprokáže, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování má, a že tento důvod převáží nad zájmy Subjektu údajů, jeho právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud by Správce údajů zpracovával osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), může Subjekt údajů vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebude Správce údajů tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Povinnost poskytnout osobní údaje
Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje Správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a Správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se Správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Tato pravidla nabývají účinností dnem 21. listopadu 2022.